Reklamacje

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności
Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz
poniższymi postanowieniami Regulaminu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres Mariusz Fabijan, Os. Centrum B2/29, 31-926 Kraków lub poprzez e-mail na adres sklep@karmomania.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową
zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.
Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność
reklamacji.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.
5. Szczegołowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikow konsumentow, organizacji
społecznych, do ktorych zadań statutowych należy ochrona konsumentow,
Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:
5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
1.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobow rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o ktorym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądow konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądow
polubownych przy wojewodzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1356).
6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewodzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o
pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczegolnych Wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej.
6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło
informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać
pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl